სახელმწიფო შესყიდვები საქართველოში: კვარტალური სტატისტიკური მონაცემები
რამდენი ღია ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა?
რა თანხას შეადგენს გამოცხადებული ტენდერების ჯამური ღირებულება?
რამდენია პრეტენდენტთა საშუალო რაოდენობა?
რამდენია სისტემაში ახლად რეგისტრირებული მიმწოდებლების რაოდენობა?
რამდენია სისტემაში ახლად რეგისტრირებული შემსყიდველების რაოდენობა?
რამდენია გამარტივებული შესყიდვის პროცედურით შემოსული განცხადებების რაოდენობა?

რომელ შესყიდვის კატეგორიებშია პრეტენდენტების ყველაზე მეტი რაოდენობა?

რომელ შესყიდვის კატეგორიებშია პრეტენდენტების ყველაზე ნაკლები რაოდენობა?

რომელია ყველაზე დიდი მოცულობის შესყიდვის კატეგორიები ჯამური თანხის მიხედვით?

გრაფიკები

რამდენია ტენდერების რაოდენობა შესყიდვის საშუალების მიხედვით?
რამდენია გამარტივებული შესყიდვის პროცედურით შემოსული განცხადებების რაოდენობა?
დავების საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა სტატუსების მიხედვით

შემოგვიერთდით